Πληροφορίες για τις Επιχειρήσεις Απόκτηση Μεταχειρισμένων Μεταφορικών Μέσων article photo

Πληροφορίες για τις Επιχειρήσεις Απόκτηση Μεταχειρισμένων Μεταφορικών Μέσων

Για την επιβολή Φ.Π.Α. στις περιπτώσεις απόκτησης μεταχειρισμένου μεταφορικού μέσου(*) από πρόσωπα εγγεγραμμένα στο Μητρώο Φ.Π.Α. άλλου Κράτους Μέλους, θα πρέπει να ληφθούν υπόψη τα ακόλουθα: Α. Εάν στο τιμολόγιο του προμηθευτή αναφέρεται ότι, o Φ.Π.Α. ήταν επιβλητέος επί του περιθωρίου κέρδους (Π.Κ.) τότε μπορεί να χρησιμοποιηθεί το σχέδιο Π.Κ., κατά την πώληση των εν λόγω …

Πληροφορίες για τις Επιχειρήσεις Απόκτηση Μεταχειρισμένων Μεταφορικών Μέσων Read More »