Προθεσμία για Ειδική Επιχορήγηση Κύριας Κατοικίας

cyprus permanent residence permit

Το παρών ενημερωτικό σημείωμα αφορά τον Τροποποιητικό (Αρ. 2) Νομό του 2023 ο οποίος τροποποιεί την περί ΦΠΑ Νομοθεσία και δημοσιεύθηκε στην Επίσημη Εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας στις 14 Ιουλίου του 2023.

Τι αφορά η τροποποίηση

Ο εν λόγω τροποποίηση αφορά την προσθήκη του νέου Άρθρο 64 στο Μέρος VI της Νομοθεσίας
ΦΠΑ– Συμπληρωματικές Διατάξεις. Σημειώνεται ότι στις 16 Ιουνίου του 2023 προηγήθηκε η προσθήκη του Άρθρου 63 το οποίο αφορούσε τις μεταβατικές διατάξεις σε σχέση με τις νέες προϋποθέσεις για την εφαρμογή του μειωμένου συντελεστή 5% για την αγορά ή ανέγερση μόνιμης κατοικίας.

Σύμφωνα με το νέο Άρθρο 64(1), τηρουμένων των εδαφίων (2) και (3) του ιδίου Άρθρου, οι διατάξεις των εδαφίων (2) και (3) του Άρθρου 5 του Τροποποιητικού (Αρ. 3) Νόμου του 2011 καταργούνται εντός έξι μηνών από τις 14 Ιουλίου του 2023 δηλ. στις 13/1/24.

Με απλά λόγια, αν κάποιος αγόρασε ή έκτισε κατοικία πριν τεθεί σε εφαρμογή ο μειωμένος συντελεστής ΦΠΑ 5% την 1/10/21 και αντ’ αυτού δικαιούταν χορηγία με βάση τον περί ειδικής Χορηγίας Νόμο, και υπέβαλε αίτηση πριν την 1/10/21 η αίτηση θα γίνονταν αποδεχτή για σκοπούς της χορηγίας. Ως εκ τούτου, τα αγοραπωλητήρια έγγραφα ή άλλες συμφωνίες που πραγματοποιήθηκαν πριν την 1/10/21 θα υπόκεινται σε χορηγία μέχρι ολοκλήρωσης της συναλλαγής. Δεν επιβλήθηκαν χρονικοί περιορισμοί για την υποβολή αίτησης για τη χορηγία.

Με βάση το ‘Άρθρο 64 (2), θα συνεχίζουν να εξετάζονται οι αιτήσεις για χορηγία που έχουν υποβληθεί μέχρι 14/7/23 και αυτές που θα υποβληθούν μέχρι 13/1/24 αλλά μετά δε θα εξετάζονται με αποτέλεσμα την μη καταβολή της χορηγίας.

Αν η αίτηση για την χορηγία είναι ελλιπής ή /και υπολείπονται στοιχεία και έγγραφα, ο αιτητής ενημερώνεται και η αίτηση του δεν θεωρείται πλήρης για σκοπούς εξέτασης μέχρι να υποβάλει όλα τα απαιτούμενα στοιχεία. Στην περίπτωση ελλιπής αίτησης η αρμόδια αρχή ενημερώνει τον αιτητή για την ανάγκη διόρθωσης ο οποίος πρέπει να ανταποκριθεί εντός καθορισμένης από την αρμόδια αρχή προθεσμίας. Αν ο αιτητής δε συμμορφωθεί εντός της καθορισμένης προθεσμίας, η αίτηση του απορρίπτεται χωρίς δικαίωμα υποβολής νέας αίτησης (Παράγραφος 64(3)).

Τα πρόσωπα που έχουν λάβει χορηγία πρέπει να εξακολουθούν να συμμορφώνονται με τις προϋποθέσεις που τίθενται στο Άρθρο 9 του περί Ειδικής χορηγίας νόμου π.χ. διαμονή στην κατοικία για περίοδο 10 ετών (Παράγραφος 64(4)).

Συμπέρασμα

Ο σκοπός της τροποποίησης είναι να τεθεί χρονικό όριο στην υποβολή αιτήσεων για την παραχώρηση χορηγίας σε σχέση με την ανέγερση ή αγορά δικαιούχος μόνιμης κατοικίας.

200 Archiepiskopou Makariou III Avenue,
1st Floor, Office 102,
2311 – Lakatamia, Nicosia, Cyprus

T: +357 22276000 | F: +357 22270807

[email protected] | www.mcmillanwoods.com.cy

error: Content is protected !!
Scroll to Top