Ενημερωτικό Δελτίο για εισφορές στο ΓΕΣΥ

A. Έναρξη παρακράτησης εισφορών για ΓΕΣΥ Το ΓΕΣΥ είναι ένα εθνικό σύστημα υγειονομικής ασφάλισης, χρηματοδοτούμενο κυρίως μέσω υποχρεωτικών εισφορών των μισθωτών, των εργοδοτών και του κράτους. Σύμφωνα με την νομοθεσία για το ΓΕΣΥ, οι εισφορές του μισθωτού και του εργοδότη για την εφαρμογή του συστήματος αρχίζουν από τον Μάρτιο 2019.

Από την 1η Μαρτίου 2019, οι εισφορές έχουν τεθεί στο 1,70% για τους μισθωτούς και τους συνταξιούχους, 1,85% για τους εργοδότες, 1,65% για το κράτος, και 2,55% για τους αυτοεργοδοτούμενους.

Οι εισφορές στο ΓΕΣΥ θα παρακρατούνται από τις συνολικές αποδοχές του μισθωτού (όπως αυτές ορίζονται στην σχετική νομοθεσία των Κοινωνικών Ασφαλίσεων) με μέγιστο ποσό τις €180.000 ανά έτος. Το όριο των ασφαλιστέων αποδοχών στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων δεν εφαρμόζεται σε αυτή την περίπτωση.

Ο εργοδότης είναι υπεύθυνος να καταβάλλει τόσο τις δικές του εισφορές όσο και των υπαλλήλων του, μέσω των Κοινωνικών Ασφαλίσεων (παρακράτηση από τον μισθό τους).

Για εισοδήματα πέραν των αποδοχών μισθωτών όπως είναι ενοίκια, τόκοι και μερίσματα οι εισφορές θα καταβάλλονται στο Τμήμα Φορολογίας.

B. Ωφελήματα/Παροχές σε είδος «Παροχή σε είδος» σημαίνει το όφελος που παρέχεται ή θεωρείται ότι παρέχεται λόγω εργοδότησης ή κατοχής αξιώματος. Εφαρμόζεται σε όλα τα κέρδη που πηγάζουν από την εργοδότηση ή την κατοχή αξιώματος, ανεξάρτητα αν αυτά λαμβάνονται υπό μορφή μετρητών ή σε είδος και ανεξάρτητα αν λαμβάνονται σύμφωνα με τους κανονικούς όρους του συμβολαίου εργοδότησης ή ως φιλοδώρημα. Το Τμήμα Φορολογίας έκδωσε τον Οκτώβριο του 2018 ενημερωτικό έντυπο για τα ωφελήματα/παροχές σε είδος, τον τρόπο φορολόγησης και τις εξαιρέσεις, όπου περιλαμβάνει ένα αναλυτικό κατάλογο των ωφελημάτων/παροχών σε είδος, τις εξαιρέσεις και τον τρόπο φορολόγησης τους.

Τα κυρία είδη ωφελημάτων/παροχών σε είδος είναι τα ακόλουθα: α) χρήση εταιρικών οχημάτων β) χρήση περιουσιακών στοιχείων, περιλαμβανομένης της διαμονής γ) άλλες παροχές σε είδος

Τα πιο πάνω ωφελήματα/παροχές σε είδος είναι φορολογητέα και επίσης θα αποκόπτεται εισφορά ΓΕΣΥ.

Όσον αφορά τα πιο πάνω παρακαλούμε όπως επικοινωνήσετε άμεσα με τα γραφεία και το προσωπικό μας για να εξετάσουμε για κάθε περίπτωση ξεχωριστά και να βρούμε τις λύσεις σε όλα τα θέματα που θα προκύψουν.

Είμαστε στην διάθεση σας για οποιεσδήποτε διευκρινήσεις ή επεξηγήσεις σας είναι αναγκαίες.

Με εκτίμηση, Άγγελος Αριστοδήμου, FCCA Σύμβουλος

      About McMillan Woods Cyprus Central offices are located in Nicosia Strovolos, Piraeus Street 36. 22 276000 [email protected] www.mcmillanwoods.com.cy

error: Content is protected !!
Scroll to Top