cyprus tax calculator,

Μέτρα Στήριξης Δημοσιονομικής Φύσεως για Αντιμετώπιση των Επιπτώσεων του Κορωνοϊού που ανακοινώθηκαν από την Κυβέρνηση της Κυπριακής Δημοκρατίας

Ο Πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας και οι Υπουργοί Οικονομικών, Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων και Υγείας ανακοίνωσαν σε συνέντευξη τύπου την Κυριακή 15 Μαρτίου 2020 σειρά μέτρων για αντιμετώπιση των επιπτώσεων του κορωνοϊού. Παραθέτουμε πιο κάτω περίληψη των μέτρων αυτών. Σημειώστε ότι αναμένεται σειρά διευκρινήσεων για αρκετά από αυτά τα μέτρα εντός των επομένων ημερών, οπότε και θα εκδοθεί νέα εγκύκλιος.

Α. ΣΤΗΡΙΞΗ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ, ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΡΕΥΣΤΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΤΟΝΩΣΗΣ ΤΗΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ

 1. Προσωρινή αναστολή για δύο μήνες της υποχρέωσης καταβολής του ΦΠΑ για παροχή ρευστότητας στις επιχειρήσεις

Αφορά επιχειρήσεις, (ι) των οποίων ο κύκλος εργασιών τους δεν ήταν μεγαλύτερος από €1εκ σύμφωνα με τις φορολογικές δηλώσεις που υποβλήθηκαν για το έτος 2019 και (ιι) επιχειρήσεις των οποίων ο κύκλος των εργασιών μειώθηκε πέραν του 25%. Θα γίνουν διευθετήσεις έτσι ώστε οι οφειλές αυτές να καταβάλλονται σταδιακά μέχρι τις 11 Νοεμβρίου 2020, χωρίς την επιβολή οποιωνδήποτε επιβαρύνσεων και τόκων. Δεν αναφέρθηκαν ρητά οι φορολογικές περίοδοι ΦΠΑ που καλύπτονται, αλλά αναμένεται να είναι η τριμηνία που έληξε στις 28 Φεβρουαρίου 2020 και η τριμηνία που λήγει στις 31 Μαρτίου 2020, όπου ο οφειλόμενος ΦΠΑ θα πρέπει να καταβληθεί μέχρι τις 10 Απριλίου 2020 και 10 Μαΐου 2020 αντίστοιχα.
 1. Μείωση συντελεστών ΦΠΑ

Γίνεται προσωρινή μείωση του κανονικού συντελεστή ΦΠΑ από 19% σε 17% για περίοδο δύο μηνών και του μειωμένου συντελεστή από 9% σε 7% για περίοδο τριάμισι μηνών, εφόσον ψηφισθεί η σχετική νομοθεσία από την Βουλή των Αντιπροσώπων.
 1. Σχέδιο Ρύθμισης Ληξιπρόθεσμων Οφειλών

Για όσο διαρκεί η έκτακτη κατάσταση, θα γίνουν ειδικές ρυθμίσεις διευκολύνσεων για όσους έχουν ενταχθεί στο Σχέδιο Ληξιπρόθεσμων Οφειλών, με βάση το οποίο οι φορολογικές υποχρεώσεις τους μέχρι το έτος 2015 καταβάλλονται σταδιακά με δόσεις.
 1. Φοιτητική χορηγία

Παρέχεται επίδομα ύψους €750 για κάλυψη εξόδων φοιτητών που φοιτούν σε πανεπιστημιακά ιδρύματα του εξωτερικού που δεν θα επιστρέψουν στην Κύπρο την περίοδο των διακοπών του Πάσχα.
 1. Υποβολή φορολογικών δηλώσεων

Παρατείνεται για δυο μήνες η υποχρέωση υποβολής φορολογικών δηλώσεων για όσους είχαν υποχρέωση να το πράξουν μέχρι τις 31 Μαρτίου 2020, δηλαδή μέχρι τις 31 Μαΐου 2020. Αυτό αφορά την υποβολή φορολογικής δήλωσης εισοδήματος για το φορολογικό έτος 2018 από επιχειρήσεις.
 1. Μη καταβολή της πρόσθετης εισφοράς στο ΓΕΣΥ η οποία προγραμματίζεται στις 31 Μαρτίου 2020

Η πιο πάνω πρόσθετη εισφορά από εργοδότες, εργαζομένους και κράτος αναβάλλεται για δύο μήνες, για ενίσχυση του τομέα υγείας στην προσπάθεια καταπολέμησης του ιού και για μη επηρεασμό των εισοδημάτων των εργαζομένων και των επιχειρήσεων. Δεν επηρεάζεται το χρονοδιάγραμμα για εφαρμογή της 2ης Φάσης του ΓΕΣΥ.
 1. Τραπεζικός τομέας

Η ΕΚΤ έχει ήδη μελετήσει μέτρα προς στήριξη των τραπεζικών χορηγήσεων. Στα πλαίσια των νέων μέτρων, τα κυπριακά χρηματοπιστωτικά ιδρύματα θα έχουν τη δυνατότητα να αντλήσουν ρευστότητα από το ευρωσύστημα με σημαντικά ευνοϊκούς όρους. Τα μέτρα που έχουν αποφασιστεί από την ΕΚΤ αφορούν μεταξύ άλλων, την απελευθέρωση των αποθεμάτων κεφαλαίων, που για τις κυπριακές συστημικές τράπεζες υπολογίζονται από την ΚΤΚ πέραν του €1,3 δις. Επιπρόσθετα, η Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου εξετάζει περαιτέρω μέτρα τοπικού χαρακτήρα τα οποία θα ανακοινωθούν από το Διοικητή της Κεντρικής Τράπεζας το αμέσως επόμενο διάστημα.

Β. ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΕΥΑΛΩΤΩΝ ΟΜΑΔΩΝ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ

 1. Χορήγηση «Ειδικής Άδειας» σε Γονείς που εργάζονται στον ιδιωτικό τομέα, για τη Φροντίδα Παιδιών ηλικίας μέχρι 15 ετών (μέχρι και την Τρίτη τάξη Γυμνασίου) λόγω αναστολής της φοίτησης σε σχολεία, δημόσια και ιδιωτικά, σε βρεφοκομικούς και παιδοκομικούς σταθμούς.

Για την «ειδική άδεια», η οποία, δύναται να έχει διάρκεια μέχρι και 4 εβδομάδες, θα παραχωρείται επίδομα για γονέα με μισθό μέχρι €2.500, ως ακολούθως: (ι) για τα πρώτα €1.000 του μισθού του γονέα θα καταβληθεί επίδομα «ειδικής άδειας» σε ποσοστό 60% του μισθού και (ιι) για τα επόμενα €1.000 του μισθού του, θα καταβληθεί επίδομα σε ποσοστό 40%. Σε περιπτώσεις μονογονεϊκών οικογενειών, η αναλογία για καταβολή του επιδόματος διαφοροποιείται στο 70% και 50% αντίστοιχα. Η άδεια θα παραχωρείται σε έναν από τους δύο γονείς και εάν ο ένας γονέας λάβει την υπό αναφορά άδεια, ο άλλος δεν μπορεί να λάβει αντίστοιχη άδεια ταυτοχρόνως. Επίσης, εάν ο ένας γονέας εργάζεται / λαμβάνει επίδομα ανεργίας/ συμμετέχει σε Σχέδιο Αναστολής Εργασιών και ο άλλος όχι, ο εργαζόμενος γονέας δεν την δικαιούται, εκτός εάν ο γονέας που δεν εργάζεται έχει νοσήσει ο ίδιος με τον ιό ή νοσηλεύεται ή είναι πρόσωπο με αναπηρία ή είναι πρόσωπο σε υποχρεωτικό περιορισμό. Η υπό αναφορά άδεια σε γονείς για τη φροντίδα παιδιών θα παραχωρείται, εάν η φύση της εργασίας τους (ι) δεν επιτρέπει την τηλεργασία ή (ιι) την εργασία από το σπίτι ή την εργασία με ευέλικτο ωράριο και (ιιι) εάν δεν υπάρχει εσωτερική βοήθεια. Η άδεια θα παραχωρείται σε συνεννόηση με τον εργοδότη, εφόσον υποβληθεί σχετική αίτηση. Υπάρχει μια σειρά κριτηρίων και προϋποθέσεων που πρέπει να τηρούνται για το πιο πάνω επίδομα.
 1. Σχέδιο Αναστολής Εργασιών Επιχειρήσεων

Σε όσες επιχειρήσεις έχει αποφασισθεί να αναστείλουν τις εργασίες τους και σε όσες επιχειρήσεις θα συνεχίσουν τη λειτουργία τους και θα υποστούν μείωση του κύκλου εργασιών πέραν του 25% εφαρμόζεται Σχέδιο Αναστολής των εργασιών των επιχειρήσεων, με στόχο να αποφευχθούν οι απολύσεις εργαζομένων και ταυτόχρονα οι επηρεαζόμενοι εργαζόμενοι θα λαμβάνουν ανεργιακό επίδομα για όσο χρονικό διάστημα η επιχείρηση θα βρίσκεται σε αναστολή εργασιών.

Οι επιχειρήσεις που υπόκεινται στην αναστολή εργασιών από τις 6 π.μ. τις 16 Μαρτίου 2020 και για περίοδο 4 εβδομάδων είναι οι πιο κάτω:

 • Εμπορικά κέντρα, πολυκαταστήματα
 • Καφετέριες, καφενεία, μπαρ και όλες οι επιχειρήσεις εστίασης (εξαιρούνται οι υπηρεσίες κατ’ οίκον διανομής)
 • Κέντρα διασκέδασης
 • Κινηματογράφοι, θέατρα, αίθουσες θεαμάτων
 • Βιβλιοθήκες
 • Μουσεία, αρχαιολογικοί και ιστορικοί χώροι
 • Πρακτορεία τυχερών παιγνιδιών, καζίνο κ.λπ.
 • Αθλητικές εγκαταστάσεις, αθλητικοί όμιλοι, πολιτιστικοί όμιλοι και σωματεία
 • Θεματικά πάρκα (λούνα πάρκ κλπ)
 • Κουρεία, κομμωτήρια, κέντρα αισθητικής-μασάζ
  Τα Ξενοδοχεία αναστέλλουν τις εργασίες τους μέχρι τις 30 Απριλίου 2020. Για εξυπηρέτηση των υφιστάμενων πελατών τους μπορούν να συνεχίσουν τη λειτουργία τους για περίοδο 6 ημερών.

Παραμένουν ανοικτές ουσιώδεις υπηρεσίες λιανικού εμπορίου που αφορούν ασφάλεια υγείας και εύρυθμης λειτουργίας της κοινότητας όπως:

 • Λιανεμπόριο τροφίμων, πχ υπεραγορές, εφόσον θα τηρείται το μέτρο της παρουσίας στον ίδιο χώρο ανά πάσα στιγμή αριθμού ατόμων, συμπεριλαμβανομένων των εργαζομένων, που δεν θα υπερβαίνει το ένα άτομο ανά 8 τετραγωνικά μέτρα ωφέλιμου χώρου.
 • Φαρμακεία
 • Ιδιωτικές υπηρεσίες υγείας (κλινικά εργαστήρια)
 • Λαϊκές αγορές
 • Φούρνοι και ζαχαροπλαστεία (χωρίς τραπεζο- καθίσματα)
 • Βενζινάδικα
 • Περίπτερα
  Οι επιχειρήσεις λιανικού εμπορίου που δεν εμπίπτουν στην κατηγορία αναστολής των εργασιών τους, δεν θα πρέπει να έχουν στον χώρο εργασίας πέραν των πέντε εργαζομένων. Για όλες τις επιχειρήσεις του ιδιωτικού, δημοσίου και ευρύτερου δημοσίου τομέα οι οποίες δέχονται κοινό προς εξυπηρέτηση, η παρουσία ατόμων στον χώρο εξυπηρέτησης δεν θα υπερβαίνει το ένα άτομο ανά οκτώ τετραγωνικά μέτρα ωφέλιμου χώρου, συμπεριλαμβανομένων των εργαζομένων.
 1. Σχέδιο Στήριξης Μικρών Επιχειρήσεων για επιχειρήσεις που εργοδοτούν μέχρι 5 άτομα, υπό την προϋπόθεση ότι διατηρούν τους υπαλλήλους τους στην εργασία και έχουν υποστεί μείωση του κύκλου εργασιών τους πέραν του 25%

Το Σχέδιο προβλέπει επιδότηση του 70% του μισθού των εργαζομένων. Οι προϋποθέσεις και οι ασφαλιστικές δικλείδες του Σχεδίου θα ανακοινωθούν σύντομα.

Γ. ΑΛΛΑ ΜΕΤΡΑ

Υπάρχει σειρά άλλων μέτρων που λήφθηκαν και δεν αναφέρονται λεπτομερώς, όπως:
 • Σχέδιο απολαβών εργαζομένων στα απογευματινά προγράμματα του Υπουργείου Παιδείας
 • Καταβολή επιδόματος ασθενείας
 • Δημιουργία κινητών συνεργείων για την εξυπηρέτηση ηλικιωμένων και ευάλωτων προσώπων
 • Ενίσχυση στον τομέα της υγείας
 • Στήριξη για ανάκαμψη του τουρισμού
 • Εισαγωγή πλαφόν στις τιμές προϊόντων
 • Αναγκαίο προσωπικό στη Δημόσια Υπηρεσία
      About McMillan Woods Cyprus
Central offices are located in Nicosia Strovolos, Piraeus Street 36.
22 276000
[email protected]
www.mcmillanwoods.com.cy
error: Content is protected !!
Scroll to Top