Παρακράτηση και πληρωμή Έκτακτης Αμυντικής Εισφοράς στα Ενοίκια

Υποχρέωση Όταν εταιρεία, συνεταιρισμός, το Κράτος ή Αρχή Τοπικής Διοίκησης ενοικιάζει περιουσιακό στοιχείο από φορολογικούς κατοίκους της Δημοκρατίας (Φυσικά Άτομα) έχει υποχρέωση Παρακράτησης Έκτακτης Αμυντικής Εισφοράς από το ενοίκιο. Η ημερομηνία που καθορίζει την υποχρέωση παρακράτησης είναι η ημερομηνία πληρωμής του ενοικίου.

Ποσοστό Το ποσοστό της παρακράτησης είναι 3% επί του 75% του ενοικίου, δηλαδή 2,25% επί του ακαθάριστου ενοικίου.

Παράδειγμα Για την ενοικίαση μιας αποθήκης η ΑΒΓ Λτδ πληρώνει στον κ. Ανδρέα Ανδρέου το ενοίκιο των €1.000 μηνιαίως. Το ποσό των €22,50 (€1.000 x 75% x 3%) θα πρέπει να παρακρατηθεί από την ΑΒΓ Λτδ και να καταβληθεί στο Τμήμα Φορολογίας και το ποσό των €977,50 θα πρέπει να πληρωθεί ως ενοίκιο στον κ. Ανδρέα Ανδρέου.

Μη κάτοικοι Δημοκρατίας Σε περίπτωση που πληρώνονται ενοίκια σε μη φορολογικούς κατοίκους της Δημοκρατίας δεν θα παρακρατείται έκτακτη αμυντική εισφορά στα ενοίκια νοουμένου ότι έχουν προσκομίσει στην Εταιρεία/ Συνεταιρισμό/ Κράτος/ Τοπική Διοίκηση το έντυπο ΤΦ 38 Δήλωση Φυσικού Προσώπου για Εξαίρεση ως μη κάτοικος και το έντυπο ΤΦ 624 ΦΠ Δήλωση για Εξαίρεση από την Αποκοπή Έκτακτης Εισφοράς για την Άμυνα από Ενοίκια.

Βεβαίωση παρακράτησης Ο Ενοικιαστής υποχρεούται να εκδίδει την «Βεβαίωση Παρακράτησης Αμυντικής Εισφοράς από Ενοίκια» ΤΦ 614 Απ. προς τον ιδιοκτήτη, για την μηνιαία έκτακτη εισφορά που παρακράτησε, και η βεβαίωση αυτή θα πρέπει να υποβάλλεται με την Φορολογική Δήλωση του Ιδιοκτήτη ΤΦ1 ως απόδειξη της πληρωμής της αμυντικής εισφοράς.

Ιδιοκτήτης Ο Ιδιοκτήτης οφείλει να βεβαιωθεί ότι η έκτακτη αμυντική εισφορά που αποκόπηκε από τα ενοίκια είναι ορθή και αν έχει οποιοδήποτε ποσό να πληρώσει θα πρέπει να το καταβάλει με αυτοφορολογία ο ίδιος στις 30/06 και στις 31/12 του έτους που αφορούν τα ενοίκια με το έντυπο ΤΦ 601 Καταβολή Έκτακτης Αμυντικής Εισφοράς που Παρακρατήθηκε και Αυτοφορολογία Εισοδημάτων που Υπόκεινται σε Εισφορά για την Άμυνα. Η καθυστέρηση στην εξόφληση του ποσού αυτού από τον ιδιοκτήτη φέρει τόκο και χρηματική επιβάρυνση.

Είσπραξη αυτοφορολογίας Η είσπραξη μέσω αυτοφορολογίας από το Τμήμα Φορολογίας για ενοίκια γίνεται για την Έκτακτη Αμυντική Εισφορά κατά την τελευταία ημερομηνία της εξαμηνίας του εισοδήματος 30/6 και 31/12.

Παρακράτηση και πληρωμή Εισφορών στο ΓεΣΥ στα Ενοίκια

Υποχρέωση Όταν εταιρεία, συνεταιρισμός, το Κράτος ή Αρχή Τοπικής Διοίκησης ενοικιάζει περιουσιακό στοιχείο από φορολογικούς και μη φορολογικούς κατοίκους της Δημοκρατίας (Φυσικά Άτομα) έχει υποχρέωση Παρακράτησης Εισφοράς ΓεΣΥ από το ενοίκιο. Η ημερομηνία που καθορίζει την υποχρέωση παρακράτησης είναι η ημερομηνία πληρωμής του ενοικίου.

Ποσοστό Το ποσοστό της παρακράτησης είναι 1,7% επί του του ενοικίου.

Παράδειγμα Για την ενοικίαση μιας αποθήκης η ΑΒΓ Λτδ πληρώνει στον κ. Ανδρέα Ανδρέου το ενοίκιο των €1.000 μηνιαίως. Το ποσό των €22,50 θα πρέπει να παρακρατηθεί από την ΑΒΓ Λτδ ως Έκτακτη Αμυντική Εισφορά και το ποσό των €17 (€1.000 x 1,7%) θα πρέπει να παρακρατηθεί ως Εισφορά στο ΓεΣΥ. Το σύνολο των €39,50 θα πρέπει να καταβληθεί στο Τμήμα Φορολογίας και το ποσό των €960,50 θα πρέπει να πληρωθεί ως ενοίκιο στον κ. Ανδρέα Ανδρέου.

Πληρωμή ποσού παρακράτησης Το ποσό παρακράτησης εισφοράς ΓεΣΥ στα ενοίκια πληρώνεται μέχρι το τέλος του επόμενου μήνα που έγινε η παρακράτηση με το έντυπο ΤΦ 714 στο Τμήμα Φορολογίας.

Βεβαίωση παρακράτησης Ο Ενοικιαστής υποχρεούται να εκδίδει την «Βεβαίωση Παρακράτησης Αμυντικής Εισφοράς από Ενοίκια» ΤΦ 714 Απ. προς τον ιδιοκτήτη, για την μηνιαία εισφορά ΓεΣΥ που παρακράτησε, και η βεβαίωση αυτή θα πρέπει να υποβάλλεται με την Φορολογική Δήλωση του Ιδιοκτήτη ΤΦ1 ως απόδειξη της πληρωμής της εισφοράς ΓεΣΥ.

Ιδιοκτήτης Ο Ιδιοκτήτης οφείλει να βεβαιωθεί ότι η εισφορά ΓεΣΥ που αποκόπηκε από τα ενοίκια είναι ορθή και αν έχει οποιοδήποτε ποσό να πληρώσει θα πρέπει να το καταβάλει με αυτοφορολογία ο ίδιος στις 30/06 και στις 31/12 του έτους που αφορούν τα ενοίκια με το έντυπο ΤΦ 704. Η καθυστέρηση στην εξόφληση του ποσού αυτού από τον ιδιοκτήτη φέρει τόκο και χρηματική επιβάρυνση.

Σημαντική σημείωση

  • Για ενοίκια για ακίνητα εντός της Δημοκρατίας που καταβάλλονται σε φορολογικό και μη φορολογικό κάτοικο της Δημοκρατίας χωρίς παρακράτηση της εισφοράς ΓεΣΥ είναι υπεύθυνος ο ιδιοκτήτης να καταβάλει την εισφορά ΓεΣΥ με αυτοφορολογία όπως αναφέρεται πιο πάνω.
  • Ενοίκια για ακίνητα εκτός της Δημοκρατίας που καταβάλλονται σε φορολογικό κάτοικο της Δημοκρατίας χωρίς παρακράτηση της εισφοράς ΓεΣΥ είναι υπεύθυνος ο ιδιοκτήτης να καταβάλει την εισφορά ΓεΣΥ με αυτοφορολογία όπως αναφέρεται πιο πάνω.

Είσπραξη αυτοφορολογίας Η είσπραξη μέσω αυτοφορολογίας για εισφορά ΓεΣΥ στα ενοίκια από το Τμήμα Φορολογίας γίνεται όπως και για την Έκτακτη Αμυντική Εισφορά κατά την τελευταία ημερομηνία της εξαμηνίας του εισοδήματος 30/6 και 31/12.

Όσον αφορά τα πιο πάνω παρακαλούμε όπως επικοινωνήσετε άμεσα με τα γραφεία και το προσωπικό μας για να εξετάσουμε για κάθε περίπτωση ξεχωριστά και να βρούμε τις λύσεις σε όλα τα θέματα που θα προκύψουν.

Είμαστε στην διάθεση σας για οποιεσδήποτε διευκρινήσεις ή επεξηγήσεις σας είναι αναγκαίες.

Με εκτίμηση, Άγγελος Αριστοδήμου, FCCA Σύμβουλος

      About McMillan Woods Cyprus Central offices are located in Nicosia Strovolos, Piraeus Street 36. 22 276000 [email protected] www.mcmillanwoods.com.cy

error: Content is protected !!
Scroll to Top