Πληροφορίες για τις Επιχειρήσεις Απόκτηση Μεταχειρισμένων Μεταφορικών Μέσων article photo

Πληροφορίες για τις Επιχειρήσεις Απόκτηση Μεταχειρισμένων Μεταφορικών Μέσων

Για την επιβολή Φ.Π.Α. στις περιπτώσεις απόκτησης μεταχειρισμένου μεταφορικού μέσου(*) από πρόσωπα εγγεγραμμένα στο Μητρώο Φ.Π.Α. άλλου Κράτους Μέλους, θα πρέπει να ληφθούν υπόψη τα ακόλουθα: Α. Εάν στο τιμολόγιο του προμηθευτή αναφέρεται ότι, o Φ.Π.Α. ήταν επιβλητέος επί του περιθωρίου κέρδους (Π.Κ.) τότε μπορεί να χρησιμοποιηθεί το σχέδιο Π.Κ., κατά την πώληση των εν λόγω αγαθών στη Δημοκρατία, και ο Φ.Π.Α. να υπολογιστεί στη βάση του π.κ.(αξία πώλησης – αξία αγοράς ), με εσσωτερική υφαίρεση. Β. Εάν στο τιμολόγιο δεν γίνεται οποιαδήποτε αναφορά για χρήση σχεδίου Π.Κ. από τον προμηθευτή, και εφόσον τα αγαθά αποκτήθηκαν απο πρόσωπο εγγεγραμμένο στο Μητρώο Φ.Π.Α της Δημοκρατίας και δεν επιβλήθηκε Φ.Π.Α. στο άλλο Κράτος Μέλος, τότε θα πρέπει να προβείτε σε διπλή καταχώρηση στον Λογαριασμό Φ.Π.Α. για την εν λόγω απόκτηση. Στην περίπτωση αυτή δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί το σχέδιο Π.Κ. κατά την πώληση των αγαθών αυτών στη Δημοκρατία και θα πρέπει να επιβληθεί Φ.Π.Α. επί της συνολικής τους αξίας. *Η έννοια του καινούργιου μεταφορικού μέσου καθορίζεται από το άρθρο 31 της περί Φόρου Προστιθέμενης Αξίας Νομοθεσίας) Περισσότερες πληροφορίες 1. Ερμηνευτική Εγκύκλιος
www.mof.gov.cy/mof/TAX/taxdep.nsf/all/E9116FEAB6EC05F2C22582260046ECCC/$file/EE%2097.pdf?openelement 2. Σχετική Νομοθεσία
Νόμος 95 (I)/2000 (Άρθρο 40)
ΚΔΠ 36/2002     About McMillan Woods Cyprus
Central offices are located in Nicosia Strovolos, Piraeus Street 36.
22 276000
[email protected]
www.mcmillanwoods.com.cy
error: Content is protected !!
Scroll to Top