Όλες οι εταιρείες φορολογικοί κάτοικοι Κύπρου, φορολογούνται σύμφωνα με την ισχύουσα Φορολογική Νομοθεσία και Κανονισμούς της Κύπρου. Σύμφωνα με τη νομοθεσία και τους κανονισμούς αυτούς, όλες οι εταιρείες που έχουν φορολογικό εισόδημα για το έτος 2019 πρέπει να υποβάλουν στις Φορολογικές Αρχές μέχρι την 31 Ιουλίου 2019, την προσωρινή φορολογική τους δήλωση (Τ.Φ 6), η οποία υπολογίζεται πάνω στο υπολογιζόμενο φορολογητέο εισόδημα για το τρέχον έτος και να πληρώσουν την προσωρινή φορολογία σε δύο ίσες δόσεις πριν ή κατά τις ακόλουθες ημερομηνίες:

• 31 Ιουλίου του 2019 –Πληρωμή 1ης Δόσης και υποβολή της Δήλωσης • 31 Δεκεμβρίου του 2019 –Πληρωμή 2ης Δόσης

Σημειώνεται ότι ,η τελική φορολογία για το φορολογικό έτος 2019 θα πρέπει να διευθετηθεί μέχρι 1η Αυγούστου 2020.

Κάθε εταιρεία έχει το δικαίωμα να αναθεωρήσει το φορολογητέο εισόδημα της οποιαδήποτε στιγμή πριν από τις 31 Δεκεμβρίου 2019. Εάν ο αναθεωρημένος υπολογισμός είναι μεγαλύτερος, τότε 2% τόκος είναι πληρωτέος στη διαφορά μεταξύ του αναθεωρημένου πληρωτέου ποσού και του αρχικού ποσού όπως δηλώθηκε, από την ημερομηνία εξόφλησης της 1ης δόσης.

Εάν ο υπολογιζόμενος πληρωτέος φόρος για το 2019, μέσω της προσωρινής φορολογίας είναι μικρότερος από το 75% του τελικού φόρου, όπως αυτός έχει υπολογιστεί με βάση τις ελεγμένες οικονομικές καταστάσεις του έτους, τότε θα προκύψει 10% (πρόστιμο) επιπρόσθετη επιβάρυνση στον υποτιμημένο πληρωτέο φόρο.

Όπως καταλαβαίνετε, είναι ευθύνη της κάθε εταιρείας να αξιολογεί τα αποτελέσματά της για το φορολογικό έτος 2019 και να προχωρήσει με την καταβολή των προσωρινών φορολογιών όπου χρειαστεί. Η εταιρεία ευθύνεται επίσης για κάθε τόκο και πρόστιμο που προκύπτει λόγω λανθασμένων υπολογισμών και εκτιμήσεων.

Εάν η Εταιρεία δεν αναμένει να έχει φορολογητέο εισόδημα για το έτος 2019, δεν υπάρχει καμία υποχρέωση να καταθέσει προσωρινή φορολογική δήλωση. Το Φορολογικό Τμήμα της McMillan Woods Cyprus μπορεί να σας βοηθήσει στην υποβολή της σχετικής δήλωσης και την πληρωμή του φόρου.

      About McMillan Woods Cyprus Central offices are located in Nicosia Strovolos, Piraeus Street 36. 22 276000 [email protected] www.mcmillanwoods.com.cy

error: Content is protected !!
Scroll to Top