Ενημέρωση σε σχέση με τον Τροποποιητικό Νόμο (Αρ. 2) του 2024 ο οποίος δημοσιεύθηκε στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας στις 26 Απριλίου 2024

A. Τροποποίηση του Πίνακα Γ του Πέμπτου Παραρτήματος του βασικού νόμου

  1. Υφιστάμενη διάταξη

Η τροποποίηση αφορά την παράγραφο 3 του Πίνακα Γ του Πέμπτου Παραρτήματος με βάση την οποία υπό προϋποθέσεις οι οποίες αναφέρονται στην εν λόγω παράγραφο, παραχωρείται το δικαίωμα σε αγοραστές μόνιμης κατοικίας να αιτούνται την μειωμένου συντελεστή 5% αντί του κανονικού συντελεστή 19%. Μια εκ των προϋποθέσεων της παραγράφου 3 (6η υπο-παράγραφος) αφορά το χρονικό σημείο υποβολής της υπεύθυνης δήλωσης:

«Το δικαιούχο πρόσωπο υποβάλλει υπεύθυνη δήλωση σε ειδικό έντυπο που καθορίζεται από τον Έφορο με γνωστοποίησή του που δημοσιεύεται στην επίσημη εφημερίδα της Δημοκρατίας, στο οποίο να δηλώνει μεταξύ άλλων, ότι δεν έχει εξασφαλίσει άλλη κατοικία στη Δημοκρατία, την οποία χρησιμοποιεί ως κύριο και μόνιμο χώρο διαμονής, καταβάλλοντας το μειωμένο συντελεστή ΦΠΑ. Η υπεύθυνη δήλωση μπορεί να υποβληθεί σε οποιοδήποτε στάδιο κατά το χρόνο της ανέγερσης της κατοικίας ή στην περίπτωση της παράδοσης πριν να περιέλθει η κατοικία στην κατοχή του δικαιούχου προσώπου.

  1. Τροποποίηση της υφιστάμενης διάταξης

 (α) Αμέσως μετά την 6η υπο-παράγραφο προστίθεται η ακόλουθη επιφύλαξη:

«Νοείται ότι ο Έφορος δύναται να επιτρέψει όπως η υπεύθυνη δήλωση μπορεί να υποβληθεί εντός 12 μηνών από την ημερομηνία το δικαιούχο πρόσωπο αποκτά κατοχή της κατοικίας, εφόσον ικανοποιείται, νοουμένου ότι υποβληθούν προς αυτό πλήρη δικαιολογητικά στοιχεία, ότι η μη έγκαιρη υποβολή της υπεύθυνης δήλωσης οφείλεται σε απουσία του δικαιούχου προσώπου από την Δημοκρατία, σε ασθένεια του ή σε άλλο γεγονός το οποίο, κατά την κρίση του Εφόρου δύναται να δικαιολογήσει επαρκώς τη μη έγκαιρη υποβολή της υπεύθυνης δήλωσης»

Σχόλιο: Από το λεκτικό της πιο πάνω επιφύλαξης, συμπεραίνεται ότι η δωδεκάμηνη παράταση για την υποβολή της υπεύθυνης δήλωσης μετά την απόκτηση της κατοχής της κατοικίας, δε δίδεται αυτόματα σε όλους τους δικαιούχους αλλά σε αυτούς που μπορούν να επικαλεστούν συγκεκριμένους λόγους όπως ασθένειας ή απουσίας στο εξωτερικό. Όσον αφορά άλλους λόγους, επαφίεται στον Έφορο να κρίνει αν είναι αποδεκτοί ή όχι.

B. Η αντικατάσταση των 6 μηνών με 12 μήνες στη επιφύλαξη της εβδόμης υποπαραγράφου της παραγράφου 3

Το σημείο (iv) της έβδομη υπο-παράγραφου απαριθμεί τα αποδεικτικά στοιχεία που πρέπει να προσκομίσει το δικαιούχο πρόσωπο μετά την απόκτηση της κατοχής της κατοικίας. Η επιφύλαξη της έβδομης υπο-παραγράφου καθορίζει ότι τα αποδεικτικά στοιχεία πρέπει να προσκομισθούν 6 μήνες μετά την ημερομηνία απόκτησης της κατοχής.

Με βάση το τροποποιητικό Νόμο, ο χρόνος προσκόμισης των αποδεικτικών στοιχείων επεκτείνεται από 6 στους 12 μήνες.

Τι προκύπτει στην πράξη;

Έχοντας υπόψη ότι για να είναι εις θέση να επιβάλει το μειωμένο συντελεστή 5%, ο εργολάβος πρέπει να έχει στην κατοχή του το σχετικό πιστοποιητικό που εκδίδεται από το αρμόδιο τμήμα του Τμήματος Φορολογίας. Μέχρι την λήψη του σχετικού πιστοποιητικού, ο εργολάβος υποχρεούται να επιβάλει το κανονικό συντελεστή 19% επί της αξίας των τιμολογίων που εκδίδει.

Αν η υπεύθυνη δήλωση υποβληθεί μετά την κατοχή της κατοικίας, άρα μετά την παράδοση, οι πλείστες πληρωμές που καταβλήθηκαν από το δικαιούχο πρόσωπο θα υπόκεινται στον κανονικό συντελεστή ΦΠΑ.

Το ερώτημα που τίθεται είναι κάτω από ποια διάταξη της Νομοθεσίας επιστρέφεται το 14% του ΦΠΑ στο δικαιούχο;

Μήπως, ‘Με την έκδοση πιστωτικού σημειώματος μόνο με το ποσό του ΦΠΑ;’

Επειδή όμως η σχετική νομοθεσία και ερμηνευτικές εγκύκλιοι που αναφέρονται σε έγκυρες πιστωτικές σημειώσεις δεν καλύπτει την συγκεκριμένη περίπτωση το πιο πάνω ερώτημα τέθηκε στο Τμήμα Φορολογίας και αναμένεται η επίσημη θέση του.

200 Archiepiskopou Makariou III Avenue,
1st Floor, Office 102,
2311 – Lakatamia, Nicosia, Cyprus

T: +357 22276000 | F: +357 22270807

[email protected] | www.mcmillanwoods.com.cy

error: Content is protected !!
Scroll to Top