Ενημέρωση σε σχέση με την τροποποίηση της Νομοθεσίας ΦΠΑ σε σχέση με τις υποχρεώσεις Πάροχων Υπηρεσιών Πληρωμής.

vat registration cyprus

Στις 23 Φεβρουαρίου 2024 δημοσιεύθηκε στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας ο τροποποιητικός Νόμος Αριθμός 4982 του 2024 ο οποίος τροποποιεί τους περί ΦΠΑ Νόμους του 2000 μέχρι (Αρ. 4) 2023.

Η τροποποίηση έγινε για σκοπούς εναρμόνισης με την Ευρωπαϊκή Οδηγία ((ΕΕ) 2020/284) η οποία αναφέρεται στις υποχρεώσεις Παρόχων Υπηρεσιών Πληρωμών (εφεξής: ‘ΠΥΠ’).

Μέρος Α: Γενικές πληροφορίες σε σχέση με τον Τροποποιητικό Νόμο

1. Προστίθενται τα εδάφια 7Γ και 7Δ αμέσως μετά το εδάφιο 7Β του Άρθρου 45

1(α): Νέο εδάφιο 7Γ του Άρθρου 45

Το εδάφιο 7Γ προβλέπει την επιβολή χρηματικής επιβάρυνσης ύψους €15,000 αν ΠΥΠ δεν συμμορφώνονται με την υποχρέωση τήρησης και υποβολής λεπτομερών στοιχείων και αρχείων των δικαιούχων και πληρωτών σε σχέση με υπηρεσίες πληρωμών (εφεξής: ‘ΥΠ’) που παρέχουν, όπως περιγράφονται στους Κανονισμού με βάση την Παράγραφο 5Α του Δέκατου Παραρτήματος. Τα λεπτομερή αρχεία θα πρέπει να υποβάλλονται στο Τμήμα Φορολογίας (ΤΦ) κάθε ημερολογιακό τρίμηνο μέχρι το τέλος το μήνα που έπεται του ημερολογιακού τριμήνου το οποίο αφορούν οι πληρωμές.

Κανονισμός 3(1) με βάση τη Παράγραφο 5 Α του Δέκατου Παραρτήματος

3.-(1) Οι πάροχοι υπηρεσιών πληρωμής τηρούν λεπτομερή αρχεία των δικαιούχων και πληρωμών σε σχέση με τις υπηρεσίες πληρωμών που παρέχουν για παραδόσεις αγαθών και παροχές υπηρεσιών που θεωρούνται ότι παραδίδονται ή παρέχονται σε άλλο κράτος μέλος, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 10 και 10Α του Νόμου και τα υποβάλλουν στον Έφορο Φορολογίας, για κάθε ημερολογιακό τρίμηνο, το αργότερο μέχρι το τέλος του μήνα που έπεται του ημερολογιακού τριμήνου το οποίο αφορούν οι πληρωμές.

1(β): Νέο εδάφιο 7Δ του Άρθρου 45

Οι ΠΥΠ που δε συμμορφώνονται με τις πρόνοιες των κανονισμών της παραγράφου 5Α του 10ου Παραρτήματος, υπόκεινται σε χρηματική επιβάρυνση €15,000

Η παράγραφος (1) του Κανονισμού 3 (βλέπε πιο πάνω), εφαρμόζεται σε ΠΥΠ οι οποίοι παρέχουν ΥΠ που αντιστοιχούν σε περισσότερες από 25 διασυνοριακές πληρωμές κατά τη διάρκεια ημερολογιακού τριμήνου στον ίδιο δικαιούχο ο οποίος (αριθμός) υπολογίζεται σε σχέση με τις ΥΠ που παρέχονται από τον ΠΥΠ ανά ΚΜ και ανά κωδικό αναγνώρισης.

2. Προστίθεται το εδάφιο 11Γ μετά το εδάφιο 11Β του Άρθρου 46

Το εδάφιο 11Γ προβλέπει την επιβολή χρηματικής ποινής μέχρι €20,000 ή σε ποινή φυλάκισης μέχρι 12 μήνες ή και στις δύο ποινές αν ο ΠΥΠ δε συμμορφώνεται με τις πρόνοιες των κανονισμών που εκδίδονται βάσει της παραγράφου 5Α του Δέκατου Παραρτήματος.

3. Προστίθεται η παράγραφος 5Α αμέσως μετά την παράγραφο 5 του Δέκατου Παραρτήματος

Η νέα Παράγραφος 5Α του Δέκατου Παραρτήματος παραπέμπει σε κανονισμούς οι οποίοι επιβάλλουν στους ΠΥΠ να:

(α) τηρούν αρχεία για τις ΥΠ που πραγματοποιούν,

(β) τα υποβάλλουν στον Έφορο Φορολογίας (εφεξής ‘ΕΦ’)

(γ) καθορίζουν τον τρόπο τήρησης των αρχείων καθώς και το περιεχόμενο τους

(δ) προβλέπουν διαφορετικές ρυθμίσεις για διαφορετικές περιπτώσεις τήρησης των απαιτούμενων αρχείων,

(ε) προβλέπουν τη χρονική διάρκεια τήρησης των αρχείων

Η υποχρέωση τήρησης αρχείων μπορεί να εκπληρωθεί με τη διατήρηση πληροφοριών που περιέχονται στα εν λόγω αρχεία με μέσα που μπορεί να καθορίσει ο ΕΦ με γνωστοποίηση του. Αν οι πληροφορίες διατηρούνται με το μέσο που υποδεικνύει ο ΕΦ, αντίτυπα των εγγράφων που αποτελούν μέρος του αρχείου , θα γίνονται δεκτά ως αποδεικτικά στοιχεία σε οποιαδήποτε πολιτική ή ποινική διαδικασία.

Μέρος Β: Κύρια σημεία των Κανονισμών με βάση της Παραγράφου 5Α του 10ου Παραρτήματος (Υποχρεώσεις Παρόχων Υπηρεσιών Πληρωμών – Κανονισμοί του 2024)

Σημειώνεται ότι οι Κανονισμοί με βάση την παράγραφο 5Α του 10ου Παραρτήματος, μεταφέρουν στην Κυπριακή Νομοθεσία ΦΠΑ τις πρόνοιες της Οδηγία (ΕΕ) 2020/284 του Συμβουλίου της 18ης Φεβρουαρίου του 2020. Εισηγούμαστε όπως εξετάσετε το ολόκληρο το κείμενο των εν λόγω Κανονισμών.

1. Ο Κανονισμός 2 δίδει του ακόλουθους σημαντικούς ορισμούς:

(α) Πάροχος Υπηρεσιών Πληρωμών (δίδει κατηγορίες ιδρυμάτων που περιλαμβάνονται)

(β) Υπηρεσία πληρωμής (ποιες επιχειρηματικές δραστηριότητες συνίστανται σε ΥΠ)

(γ) Πληρωμή και πράξη πληρωμής (δ) Υπηρεσία εμβασμάτων

(ε) Πληρωτής και δικαιούχος

(ζ) Κράτος μέλος προέλευσης και υποδοχής (η) Λογαριασμός πληρωμών

(θ) BIC και IBAN

2. Ο Κανονισμός 3 επιβάλλει την υποχρέωση στους ΠΥΠ να τηρούν αρχεία των δικαιούχων και πληρωμών σε σχέση με ΥΠ που παρέχουν για παραδόσεις αγαθών και παροχές υπηρεσιών και να τα υποβάλλουν στον ΕΦ για κάθε ημερολογιακό τρίμηνο μέχρι το τέλος του επόμενου μήνα.

Η υποχρέωση αφορά μόνο ΥΠ που παρέχονται για διασυνοριακές πληρωμές (όταν ο πληρωτή βρίσκεται σε ένα ΚΜ και ο δικαιούχος σε άλλο ΚΜ) και ο αριθμός των ΥΠ είναι μεγαλύτερος από 25 διασυνοριακές πληρωμές κατά την διάρκεια του ημερολογιακού τριμήνου στον ίδιο δικαιούχο ανά ΚΜ ανά κωδικό αναγνώρισης του δικαιούχου, ανεξαρτήτως αν ο δικαιούχος κατέχει πέραν του ενός κωδικού αναγνώρισης.

 

Εξαιρούνται από την υποχρέωση τήρησης αρχείων οι ΥΠ που παρέχουν οι ΠΥΠ του πληρωτή σε σχέση με οποιαδήποτε πληρωμή όταν τουλάχιστο ένας από τους ΠΥΠ του δικαιούχου βρίσκεται σε ΚΜ όπως φαίνεται από τον BIC του εν λόγω ΠΥΠ.

Ο χρόνος οι ΠΥΠ υποχρεώνονται να τηρούν αρχεία σε ηλεκτρονική μορφή είναι τα 3 ημερολογιακά έτη από τη λήξη του ημερολογιακού έτους της ημερομηνίας πληρωμής και να διατίθενται στις αρχές του ΚΜ προέλευσης του ΠΥΠ ή στις αρχές του ΚΜ υποδοχής όταν ο ΠΥΠ παρέχει ΥΠ σε ΚΜ διαφορετικά από το ΚΜ προέλευσης.

3. Σύμφωνα με τον Κανονισμός 4, ο τόπο που βρίσκεται ο πληρωτής καθορίζεται είτε

(α) από τον κωδικό IBAN του λογαριασμού πληρωμών του πληρωτή ή οποιοδήποτε άλλο κωδικό που τον ταυτοποιεί ή

(β) από τον κωδικό BIC ή από οποιονδήποτε άλλο κωδικό αναγνώρισης επιχείρησης που ταυτοποιεί με σαφήνεια και εντοπίζει τον ΠΥΠ που ενεργεί για λογαριασμό του πληρωτή

Ο τόπος όπου βρίσκεται ο δικαιούχος θεωρείται ότι είναι το ΚΜ ή τρίτη χώρα ή έδαφος που αντιστοιχεί στον

(α) κωδικό IBAN του λογαριασμού πληρωμών του δικαιούχου ή σε οποιονδήποτε άλλο κωδικό αναγνώρισης που ταυτοποιεί με σαφήνεια και εντοπίζει τον δικαιούχο, ή, ελλείψει τέτοιων κωδικών αναγνώρισης·
(β) κωδικό BIC ή οποιοδήποτε άλλο κωδικό αναγνώρισης επιχείρησης που ταυτοποιεί με σαφήνεια και εντοπίζει τον πάροχο υπηρεσιών πληρωμών που ενεργεί για λογαριασμό του δικαιούχου.

Ο Κανονισμός 5 περιγράφει τις πληροφορίες που πρέπει να περιέχονται στα αρχεία που πρέπει να τηρούνται από του ΠΥΠ (βλέπε Παράρτημα Α.).

Ο Κανονισμός 6 δίνει την δυνατότητα στον ΕΦ να εκδίδει γνωστοποίηση δια της οποίας θα καθορίζει τον τρόπο υποβολής των αρχείων και άλλες λεπτομέρειες σε σχέση με την εφαρμογή των Κανονισμών.

Οι Κανονισμοί σε σχέση με τις υποχρεώσεις των ΠΥΠ ισχύουν από 1 Ιανουαρίου, 2024

Παράρτημα Α: Πληροφορίες που πρέπει να περιέχονται στα αρχεία που τηρούνται από τους ΠΥΠ

(α) Τον κωδικό BIC ή οποιονδήποτε άλλο κωδικό αναγνώρισης της επιχείρησης που ταυτοποιεί με σαφήνεια τον πάροχο υπηρεσιών πληρωμών·

(β) το όνομα ή την εταιρική επωνυμία του δικαιούχου, όπως εμφανίζεται στα αρχεία του παρόχου υπηρεσιών πληρωμών·

(γ) εφόσον υπάρχει, οποιονδήποτε αριθμό φορολογικού μητρώου ΦΠΑ ή άλλο εθνικό αριθμό φορολογικού μητρώου του δικαιούχου·

(δ) τον κωδικό IBAN ή, εάν δεν είναι διαθέσιμος, οποιονδήποτε άλλο κωδικό αναγνώρισης που ταυτοποιεί με σαφήνεια και εντοπίζει τον δικαιούχο·

(ε) τον κωδικό BIC ή οποιονδήποτε άλλο κωδικό αναγνώρισης της επιχείρησης που ταυτοποιεί με σαφήνεια και εντοπίζει τον πάροχο υπηρεσιών πληρωμών που ενεργεί για λογαριασμό του δικαιούχου, στην περίπτωση που ο δικαιούχος λαμβάνει χρηματικά ποσά χωρίς να διαθέτει λογαριασμό πληρωμών·

(στ) τη διεύθυνση του δικαιούχου όπως αυτή εμφανίζεται στα αρχεία του παρόχου υπηρεσιών πληρωμών, εφόσον υπάρχει·

(ζ) τις λεπτομέρειες σχετικά με οποιαδήποτε πληρωμή όπως προβλέπεται στην παράγραφο (1) του Κανονισμού 3·

(η) τις λεπτομέρειες σχετικά με οποιεσδήποτε επιστροφές πληρωμών που προσδιορίζονται ως σχετιζόμενες με διασυνοριακές πληρωμές που αναφέρονται στην υποπαράγραφο (ζ).

(2) Οι πληροφορίες που προβλέπονται στις υποπαραγράφους (ζ) και (η) της παραγράφου (1) περιέχουν τα ακόλουθα στοιχεία:

(α) Την ημερομηνία και ώρα της πληρωμής ή της επιστροφής της πληρωμής· (β) το ποσό και το νόμισμα της πληρωμής ή της επιστροφής της πληρωμής·

(γ) το κράτος μέλος προέλευσης της πληρωμής που λήφθηκε από τον δικαιούχο ή για λογαριασμό του, το κράτος μέλος προορισμού της επιστροφής, κατά περίπτωση, καθώς και τις πληροφορίες που χρησιμοποιούνται για τον προσδιορισμό της προέλευσης ή του προορισμού της πληρωμής ή της επιστροφής της πληρωμής σύμφωνα με τον Κανονισμό 4·

(δ) τυχόν αναφορά η οποία ταυτοποιεί με σαφήνεια την πληρωμή·

(ε) κατά περίπτωση, την πληροφορία ότι η έναρξη της πληρωμής γίνεται στις φυσικές εγκαταστάσεις του εμπόρου.

200 Archiepiskopou Makariou III Avenue,
1st Floor, Office 102,
2311 – Lakatamia, Nicosia, Cyprus

T: +357 22276000 | F: +357 22270807

[email protected] | www.mcmillanwoods.com.cy

error: Content is protected !!
Scroll to Top