Ενημέρωση για τους μειωμένους συντελεστές ΦΠΑ

Vat rates

Ενημέρωση σε σχέση με τον τροποποιητικό νόμο (Αρ. 3) το περί ΦΠΑ Νόμου που τέθηκε σε ισχύ την 21 Ιουλίου, 2023. Η εν λόγω τροποποίηση αφορά την εφαρμογή μειωμένου συντελεστή ΦΠΑ 3% και μηδενικού συντελεστή σε ορισμένες κατηγορίες αγαθών και υπηρεσιών.

Τι αφορά η τροποποίηση

Α. Ο πλαγιότιτλος του Άρθρου 18Α, αντικαθίσταται με τη φράση: ‘Μειωμένος συντελεστής 9%’ αντί ‘Μειωμένος συντελεστής 8%’ – Συναλλαγές του 12 Παραρτήματος

Β. Προσθήκη του Άρθρου 18Β αμέσως μετά του Άρθρου 18Α

Σύμφωνα με τις πρόνοιες του νέου Άρθρου 18Β, οποιαδήποτε συναλλαγή εμπίπτει στο Δέκατο Πέμπτο Παράρτημα* (Νέο Παράρτημα – βλέπε σημείο Ε πιο κάτω) καθώς και οι αντίστοιχες αποκτήσεις ή εισαγωγές αγαθών που εμπίπτουν στο εν λόγω Παράρτημα, θα υπόκεινται στο μειωμένο συντελεστή. 3%

* Το Υπουργικό Συμβούλιο, μπορεί με διάταγμα να προσθέτει ή να διαγράφει το είδος των αγαθών και υπηρεσιών που περιλαμβάνονται στο Δέκατο Πέμπτο Παράρτημα

Γ. Διαγραφή των παραγράφων 5 και 6 από τον Πίνακα Α και η διαγραφή της παραγράφου 2 από τον Πίνακα Β του Πέμπτου Παραρτήματος

(α) Η παράγραφος 5 και 6 του Πίνακα Α μεταφέρθηκε στη παράγραφο 16 και 17 του Έκτου Παραρτήματος (βλέπε σημείο Δ πιο κάτω)
(β) Η παράγραφος 2 του Πίνακα Β μεταφέρθηκε στη παράγραφο 1 του Πίνακα Β του νέου Δέκατου Πέμπτου Παραρτήματος (Βλέπε σημείο Ε πιο κάτω)

Δ. Τροποποίηση του Έκτου Παραρτήματος

Προστίθενται οι νέοι παράγραφοι 16 και 17 μετά από την παράγραφο 15:

16. Γραφομηχανές με χαρακτήρες Braille και και ειδικές γραφομηχανές (ηλεκτρονικέ συσκευές επικοινωνίας τσέπης) του Κωδικού ΣΟ ex. 84.69, καθώς και του
νέου τύπου γραφομηχανές embossing του Κωδικού ΣΟ ex. 8472 90 80, για άτομα με αναπηρία.
 
17. Αμαξάκια τύπου πολυθρόνας και και άλλα οχήματα με αναπηρία, έστω και με κινητήρα ή άλλο μηχανισμό προώθησης του Κωδικού ΣΟ 87.13, εφόσον προορίζονται αποκλειστικά για προσωπική χρήση από άτομα με αναπηρία.».
 
Με την πιο πάνω προσθήκη, τα πιο πάνω αγαθά που προηγουμένως υπόκειντο στο μειωμένο συντελεστή 5%, τώρα υπόκεινται στο μηδενικό συντελεστή
 

Ε. Προσθήκη του νέου Δέκατου Πέμπτου Παραρτήματος αμέσως μετά του Δέκατου Τέταρτου Παραρτήματος

ΔΕΚΑΤΟ ΠΕΜΠΤΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ
(Άρθρο 18Β)

Πίνακας Α: Παραδόσεις Αγαθών 

1. Παράδοση βιβλίων, εφημερίδων και περιοδικών που παρέχονται είτε σε υλικό υπόθεμα είτε ηλεκτρονικά είτε και στις δύο μορφές (μεταξύ των οποίων φυλλάδια, προσπέκτους και παρόμοιο έντυπο υλικό, παιδικά εικονογραφημένα βιβλία και τετράδια ιχνογραφίας και χρωματισμού, έντυπες ή χειρόγραφες μουσικές παρτιτούρες, χάρτες υδρογραφικοί ή παρόμοιοι), εξαιρουμένων των δημοσιεύσεων που προορίζονται εξ ολοκλήρου ή κατά κύριο λόγο για διαφημιστικούς σκοπούς και των δημοσιεύσεων που συνίστανται εξ ολοκλήρου ή κατά κύριο λόγο σε περιεχόμενο βίντεο ή ακουστική μουσική· παραγωγή δημοσιεύσεων μη κερδοσκοπικών οργανώσεων και υπηρεσιών που σχετίζονται με την παραγωγή αυτού του είδους.
Τα είδη της παρούσας παραγράφου κατατάσσονται στους Κωδικούς ΣΟ 49.01 μέχρι ΣΟ 49.05.

2. Ομιλούντα βιβλία για άτομα με αναπηρία του Κωδικού ΣΟ ex. 85.23.

3. Παράδοση των εξής αγαθών:

(α) Ειδικές ανυψωτικές συσκευές (σκάλες, ανελκυστήρες, μηχανήματα ανεβοκατεβάσματος αναπήρων και παρόμοια), που χρησιμοποιούνται για την εξυπηρέτηση ατόμων με αναπηρία του Κωδικού ΣΟ ex. 84.28.
(β) Αμαξάκια τύπου πολυθρόνας και άλλα οχήματα για άτομα με αναπηρία, έστω και με κινητήρα ή άλλο μηχανισμό προώθησης του Κωδικού ΣΟ 87.13.
(γ) (i) Είδη και συσκευές ορθοπεδικής, περιλαμβανομένων των ιατροχειρουργικών ζωνών, επιδέσμων και πατερίτσων.
(ii) Νάρθηκες, υποστηρίγματα και άλλα είδη και συσκευές για κατάγματα.
(iii) Είδη και συσκευές προθέσεως.
(iv) Συσκευές για τη διευκόλυνση της ακοής στους κωφούς και άλλες συσκευές που κρατούνται με το χέρι, φέρονται από τα πρόσωπα ή εισάγονται στον ανθρώπινο οργανισμό, με σκοπό την αναπλήρωση μιας έλλειψης ή τη θεραπεία μιας αναπηρίας. Εξαιρούνται τα μέρη και εξαρτήματα των πιο πάνω αγαθών.

Τα είδη της παρούσας υποπαραγράφου κατατάσσονται στον Κωδικό ΣΟ ex. 90.21.

Πίνακας Β: Παροχές Υπηρεσιών

1. Υπηρεσίες οδοκαθαρισμού, αποκομιδής απορριμμάτων και επεξεργασίας αποβλήτων, εξαιρουμένων των υπηρεσιών που παρέχονται από κρατικές αρχές, αρχές τοπικής διοίκησης και οργανισμούς δημοσίου δικαίου.

2. Διάθεση και επεξεργασία λυμάτων και εκκένωση σηπτικών και βιομηχανικών δεξαμενών.

3. Δικαίωμα εισόδου από την πρώτη παράσταση θεατρικών, μουσικών και χορευτικών έργων ή κλασσικών έργων.».

200 Archiepiskopou Makariou III Avenue,
1st Floor, Office 102,
2311 – Lakatamia, Nicosia, Cyprus

T: +357 22276000 | F: +357 22270807

[email protected] | www.mcmillanwoods.com.cy

error: Content is protected !!
Scroll to Top