Ενημέρωση σε σχέση με πρόσφατες τροποποιήσεις Κανονισμών με βάση τα Άρθρα 30, 42Β και 42ΣΤ της Νομοθεσίας ΦΠΑ.

Α. Νέοι Κανονισμοί με βάση του Άρθρου 30

Ο Νέοι τροποποιητικοί κανονισμοί του 2024 με βάση το Άρθρο 30, εκδόθηκαν από το Υπουργικό Συμβούλιο, και αφού κατατέθηκαν και εγκρίθηκαν από την Βουλή των Αντιπροσώπων δημοσιεύθηκαν στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας στις 8 Μαρτίου 2024.

Οι κανονισμοί δυνάμει του Άρθρου 30 εκδόθηκαν για σκοπούς εναρμόνισης με την Οδηγία (ΕΕ) 2008/9 του Συμβουλίου της 12ης Φεβρουαρίου του 2008 για των καθορισμό λεπτομερών κανόνων σχετικά με την επιστροφή του ΦΠΑ σε υποκείμενα στο φόρο πρόσωπα (υ.φ.π.) μη εγκατεστημένα στο ΚΜ επιστροφής και τα οποία είναι εγκατεστημένα σε άλλο ΚΜ.

Οι τροποποιητικοί κανονισμοί του 2024 θα διαβάζονται μαζί με τους βασικούς κανονισμούς Κ.Δ.Π. 95/10 κα θα αναφέρονται ως ‘Επιστροφές Φόρου σε Πρόσωπα Εγκατεστημένα σε Κράτη Μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης Κανονισμοί του 2010 μέχρι 2024’

Ο Κανονισμός 2 του τροποποιητικού κανονισμού του 2024 τροποποιεί την παράγραφο 1 του Κανονισμό 15 της (Κ) Κ.Δ.Π. 95/10 με την αντικατάσταση της φράσης

«στον Υπουργό Οικονομικών δυνάμει του Άρθρου 52 του Νόμου» με τη φράση

«στον Έφορο δυνάμει του Άρθρου 52Α του Νόμου»

Ανάλυση της πιο πάνω τροποποίησης

Σε τι αναφέρεται ο Κανονισμός 15 της Κ.Δ.Π. 895/10;

Ο κανονισμός 15 δίδει το δικαίωμα στον εμπορευόμενο που είναι εγκατεστημένος σε άλλο ΚΜ, ο οποίος υπέβαλε αίτημα επιστροφής ΦΠΑ, αν ΄Έφορος απορρίψει το αίτημα του, είτε μερικώς είτε ολικώς, να υποβάλει ένσταση στον Υπουργό Οικονομικών* με βάση το Άρθρο 52 του Νόμου.

*Η αναφορά στον ‘Υπουργό Οικονομικών’ στο Άρθρο 52 καταργήθηκε στις 7/7/17 και αντικαταστάθηκε με αναφορά στο Διοικητικό Δικαστήριο και Εφοριακό Συμβούλιο, οπόταν η αναφορά στον Υπουργό Οικονομικών δε συνάδει με το Κανονισμό 15.

Με την αντικατάσταση του Υπουργού Οικονομικών με τον Έφορο με βάση το Άρθρο 52 Α, η ένσταση μπορεί να γίνει στον Έφορο αντί στον Υπουργό Οικονομικών.

Σχόλιο: Παρόλο που το Άρθρο 52Α δεν περιλαμβάνει την πιο πάνω περίπτωση, το Τμήμα Φορολογίας είτε θα πρέπει να τροποποιήσει το Άρθρο 52Α για να περιλάβει και αυτή την συγκεκριμένη περίπτωση, είτε στα πλαίσια χρηστής διοίκησης θα δέχεται ενστάσεις με βάση τον Τροποποιητικό Κανονισμό του 2024.

Β. Τροποποίηση του κανονισμού 119 των βασικών κανονισμών (Με βάση το Άρθρο 42Β)

Σε τι αναφέρεται η Παράγραφος 1 του Κανονισμού 119

Η παράγραφος 1 του Κανονισμού 119 αναφέρεται σε εμπορευόμενους που είναι εγκατεστημένοι σε Τρίτες χώρες και αιτούνται επιστροφής ΦΠΑ που καταβλήθηκε στη Δημοκρατία. Η απαίτηση επιστροφής του ΦΠΑ από του εν λόγω εμπορευόμενους δεν ικανοποιείται εκτός αν η Τρίτη χώρα εγκατάστασης του εμπορευόμενου προβλέπει αμοιβαίες διευθετήσεις για να επιστρέφονται φόροι σε υ.φ.π εγκατεστημένα στη Δημοκρατία.

Τι προβλέπει η τροποποίηση της Παραγράφου 1 του Κανονισμού 119;

Με την τροποποίηση του Κανονισμού 119 προστίθεται στο τέλος της παραγράφου 1 επιφύλαξη με βάση της οποίας δεν ισχύει η παράγραφος 1 αν το υ.φ.π. είναι εγγεγραμμένος στο ειδικό καθεστώς για εξ αποστάσεως πωλήσεις αγαθών από τρίτα εδάφη ή χώρες σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στους περί ΦΠΑ Κανονισμούς*, όταν είναι εγκατεστημένοι σε Τρίτη χώρα με την οποία η ΕΕ έχει συνάψει συμφωνία περί αμοιβαίας συνδρομής.

*Οι Κανονισμοί αναφέρονται ως: «Ειδικό Καθεστώς για (α) Ενδοκοινοτικές Εξ Αποστάσεως Πωλήσεις Αγαθών, (β) για Παραδόσεις Αγαθών εντός της Δημοκρατίας που Πραγματοποιούνται Μέσω Ηλεκτρονικών Διεπαφών που Διευκολύνουν τις Παραδόσεις Αυτές και (γ) για Υπηρεσίες που Παρέχονται από Υποκείμενα στον Φόρο Πρόσωπα Εγκατεστημένα εντός της Δημοκρατίας αλλά μη Εγκατεστημένα στο Κράτος Μέλος Κατανάλωσης»

Με απλά λόγια, εμπορευόμενοι εγκατεστημένοι σε χώρες ή εδάφη εκτός ΕΕ με τα οποία η ΕΕ έχει συνάψει συμφωνία περί αμοιβαίας συνδρομής, μπορούν να αιτούνται επιστροφής ΦΠΑ αν είναι εγγεγραμμένοι σε ειδικό καθεστώς (OSS) για πωλήσεις αγαθών ή υπηρεσιών εξ αποστάσεως.

Η νέα επιφύλαξη ισχύει αναδρομικά από 1 Ιουλίου 2021

Γ. Νέοι Κανονισμοί με βάση το Άρθρο 42ΣΤ

Οι νέοι κανονισμοί του 2024, αναφέρονται ως οι περί ΦΠΑ:

‘Ειδικό Καθεστώς για (α) Ενδοκοινοτικές Εξ Αποστάσεως Πωλήσεις αγαθών, (β) για Παραδόσεις Αγαθών που Πραγματοποιούνται Μέσω Ηλεκτρονικών Διεπαφών που Διευκολύνουν τις Παραδόσεις αυτές και (γ) για Υπηρεσίες που παρέχονται από υ.φ.π. εγκατεστημένα εντός της Δημοκρατίας αλλά μη εγκατεστημένα στο ΚΜ Κατανάλωσης’ (εφεξής ‘Ειδικό Καθεστώς’)

και τροποποιούν τους βασικούς Κανονισμούς του 2021 που φέρουν τον ίδιο τίτλο όπως πιο πάνω και θα αναφέρονται μαζί Κανονισμοί του 2021 και 2024.

Η τροποποίηση αφορά την προσθήκη του Κανονισμού 3Α αμέσως μετά τον Κανονισμό 3 ο οποίος προβλέπει ότι αν υ.φ.π. επιλέγει να χρησιμοποιήσει το Ειδικό Καθεστώς δεν έχει υποχρέωση έκδοσης τιμολογίου για τις συναλλαγές που υπάγονται στο Ειδικό Καθεστώς.

Η προσθήκη του Κανονισμού 3Α ισχύει από 1/7/21

200 Archiepiskopou Makariou III Avenue,
1st Floor, Office 102,
2311 – Lakatamia, Nicosia, Cyprus

T: +357 22276000 | F: +357 22270807

[email protected] | www.mcmillanwoods.com.cy

error: Content is protected !!
Scroll to Top